FacebookTwitterLinked-In

 

 

Privacyverklaring
 
Conn-X-e, gevestigd aan de Pater Damiaanstraat 53, 2131 EH te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Maatschap Conn-X-e
Meerburglaan 2 2353 VZ Leiderdorp
R. Harteveld is de functionaris gegevensbescherming van Conn-X-e
Zij is te bereiken via maatschap@conn-x-e.nl of telefoon +31 6 21804364

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Conn-X-e verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Foto's
 • Logo's van je bedrijf

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.noordwijk@conn-x-e.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 
Conn-X-e verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Conn-X-e verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Conn-X-e neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Conn-X-e) tussen zit. Conn-X-e gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: laptops, desktops en de website van Conn-X-e. De computers worden gebruikt voor verwerking en lokale opslag van gegevens. Op de website zijn invulformulieren en in Dropbox wordt data “in the cloud” opgeslagen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Conn-X-e bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
 
Conn-X-e bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Geslacht

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Geboortedatum

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Adresgegevens

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Telefoonnunmmer

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Emailadres

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Locatiegegevens

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Internetbrowser en apparaat type

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Bankrekeningnummer

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Foto's

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

Logo's van je bedrijf

Tot afmelding/uitschrijving

Langdurig contact

 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Conn-X-e verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Conn-X-e blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 
Conn-X-e gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Conn-X-e en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar r.harteveld@conn-x-e.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Conn-X-e wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Conn-X-e neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met maatschap@conn-x-e.nl